സ്ത്രീകൾ നെറ്റിയിൽ സിന്തൂരം ഇടുന്നത് മുതലുള്ള ചില ആചാരങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ്

0
5558

പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ടാനങ്ങളും എന്തിനാണ് എന്ന് പോലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിവ് ഉണ്ടാകില്ല . പല പല കാരണങ്ങൾ മൂലം ആണ് ഇവയെല്ലാം ആചരിക്കുന്നതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് . പഴമക്കാർ ചെയ്തു വന്ന പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ടാനങ്ങളും അർഥം അറിയാതെ ഇന്നും നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു . അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ആചാരങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് . കാണുക അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here