നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇ ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ രോഗം ഉണ്ടാകില്ല

0
2069

ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇ ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ രോഗമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കാനാകും എന്ന് പ്രകൃതി ചികിത്സകൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കാഞ്ചേരി പറഞ്ഞു .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here